Комплексни решения

за изпълнение на
нитратната директива

Съхранение на тор
- лагуни -

Обработка на тор
миксери, сепаратори

и помпи за тор


Биогаз


Дозирано разхвърляне
на оборски тор


Финансиране


                       
85 % субсидии
до края на
2010 година


Технологични модули
Тор и торене


Комплексни технологични решения за животновъдни ферми за изпълнение на нитратната директива за съхранение, обработка и дозирано разхвърляне на оборски тор.

Даваме професионален отговор и концепция за:
- необходимият капацитет на торавата лагуна;
- индивидуални решения за свързване с оборите
- индивидуални решения за напълване и изпразване на лагуните;
- индивидуални решения за обработка на тора.

Предлагаме и само отделни технологични компоненти, за интегриране към налични торохранилища или към налична техника с която разполага стопанството:

- обработка на оборски тор, в зависимост от вида оборски тор и начина му на съхранение (за отворени или затворени торохранилища);

- за разхвърляне/разпръскване, в зависимост от вида оборски тор (% съд. на постеля/слама);
Предложената в модулите техника е съобразена с релефа на площите които ще се наторяват
(равнинни/планински терени).
    Модул - говедовъдна ферма от 100 до 150 животни      

Капацитета на предложената техника е съобразен с големината на фермата 100 до 150 животни и количествата отделен тор за 1 година.

Технологични компоненти се избират в зависимост от начина на отглеждане
.

   Модул - говедовъдна ферма от 200 до 250 животни     

Капацитета на предложената техника е съобразен с големината на фермата 200 до 250 животни и количествата отделен тор за 1 година.

Технологич
ни компоненти се избират в зависимост от начина на отглеждане.

Вие питате - АгроВиста отговаря ...