Вход - Login
- активирай иконата -
Входа е достъпен само за регистрирани търговски партньори на AgroVista
Ако нямате достъп - вижте настройките на компютъра си!
Pop-up трябва да е активиран
(вижте в "Контролен панел" - "Интернет опции" - "стапдарт")
Входа е достъпен с браузери
Internet Explorer 7 или Firefox

Изтегли оттук безплатноСтани партньор на
AgroVista ...

      Регистрация   Търговски партньори
на AgroVista


  Изтегли от туки се свър-
  жи безплатно с AgroVista


Търговски партньори


Като ангажиран и ориентиран към бъдещето екип от селскостопански специалисти и инжинери AgroVista
изгражда успехите си заедно със своите партньори.
Ние вярваме и акцентираме върху техните силните страни.

Нашата обща визия
е да подпомогнем интеграцията на българския земеделски производител към европейското технологично ниво,
с цел
организирането и постигането на модерно и рентабилно, адаприрано към конкретните ни условия, ориентирано към бъдещето конкурентноспособно производство.

AgroVista е отворена и динамична структура и предлага на партньорите си, както и на тези които желаят да работят с нас атрактивни бизнес перспективи ...
 Стани партньор на AgroVista !

 


  
AgroVista  се отнася поверително към предоставените и данни.

   AgroVista  не продава и не предоставя личните Bи данни на
   разположение на трети лица - под каквато и да е форма.


   AgroVista  обработва и използува данните, предоставени от
   Вас, съгласно действащите нормативни разпоредби относно
   поверителността на личните данни.

  Технологични решения  
                                                                            
              Инфотека               


 
Вие питате - АгроВиста отговаря ! ..